Jaunumi

Ja saimnieciskā darbība nenotiek!

Cien., mūsu jaunie un esošie klienti!
Ja saimnieciskā darbība nenotiek, jāmaksā 50 EUR gadā! (Maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro.)
https://likumi.lv/doc.php?id=56880#p19
https://likumi.lv/ta/id/292700